Algemene voorwaarden & Privacy Policy

ALGEMENE VOORWAARDE/PRIVACY VERKLARING/KLACHTEN REGELING

Als u een klacht heeft kunt u dit in eerste instantie met uw therapeut bespreken. Als dit onvoldoende voor u oplevert kunt u een offici?le klacht indienen.
Als NVPA-therapeut houdt John Roelofs zich aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz. Hij is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.

Via het RBCZ-register is John Roelofs onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Btw-identificatienummer: NL 001533722b63

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU Ook Buroroelofs heeft zich aan deze nieuwe wet-en regelgeving te houden.

Uw privacy bij Buroroelofs:

1. Privacy van uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat naast uw persoonsgegevens aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Hierbij kunt u denken aan onderzoek of afsluitbrief van een behandeling bij een eerdere behandelaar.

Om uw privacy zo veel als mogelijk te waarborgen wordt er zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financi?le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cli?ntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

U hebt het recht Buroroelofs (john roelofs) te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met john roelofs (telefoonnummer 0637173781).
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop buroroelofs persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met buroroelofs (john roelofs). Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

2. Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, te weten:

– Uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de data van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling (psychosociale therapie).
– de kosten van het consult.
-licentienummers rcbz
-btw nummer
incl /excl btw

3. Privacy van website

De website maakt geen gebruik van cookies.

Waarneming
In geval van langdurige ziekte of overlijden is er een waarnemingsovereenkomst met een collega. Zij zal u dan op de hoogte brengen over de gang van zaken.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE BEHANDELOVEREENKOMST

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van buroroelofs en de cli?nt.

1. Indien cli?nt na de intake een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cli?nt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut ? cli?nt.
b. De behandeling heeft betrekking op de door cli?nt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. Voor het starten van een behandeltraject is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. En er vindt in principe geen terugkoppeling van informatie aan de huisarts of andere instantie plaats, tenzij anders is afgesproken of gewenst.

4. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden be?indigd:
a. Therapeut en cli?nt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cli?nt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil
afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
d. Cli?nt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-
overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cli?nt en de
therapeut;
e. De therapeut heeft het recht om de overeenkomst te staken of te be?indigen, indien de client bij herhaling niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financi?le verplichtingen te voldoen.
f. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cli?nt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cli?nt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

5. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cli?nt;

6. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst.

7. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor een sessie 45 minuten uitlopend tot 60 minuten.

8. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

9. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cli?nt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cli?nt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

10. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cli?nt kan worden ingezien.

11. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cli?nt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de NVPA. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cli?nt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (info@nvpa.org). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

13. Cli?nt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cli?nt, zullen op cli?nt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cli?nt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

14. buroroelofs is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cli?nt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cli?nt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15. buroroelofs is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cli?nt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de tuinstraat 15 te boekel), noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

16. De therapeut heeft een inspanningsverplichting jegens de cli?nt, nooit een resultaatverplichting. De therapeut is nooit aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cli?nt heeft genomen, al dan niet in overleg met de therapeut. De cli?nt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, het eigen gedrag en de consequenties hiervan. Zowel tijdens de overeenkomst van de begeleiding/ behandeling als daarna. Bij ernstige lichamelijke- en/ of psychische klachten van de cli?nt, raadt de therapeut aan altijd contact op te nemen met een huisarts.

17.praktijk is dagelijks geopend tussen 8.00 uur en 22.00 uur